Základné informácie

  poloha: Obec  sa nachádza pod južným úpätím Chočských vrchov  
  pri ústí Kalamenskej doliny
  počet obyvateľov: 475  
  prvá písomná zmienka: 1264
  nadmorská výška: 568 m
  rozloha katastra: 760 ha
  počet domov: 154
 

  najstaší obyvateľ: 

  kronikárka obce: Júlia Markovičová
 
  Kalamenská dolina: je vytvorená potokom Kalamenianka, medzi  
  masívmi Pliešky a vrchu Sestrč. Začína sa na rozvodí medzi Osádkou 
  a  Malatinou a tiahne sa na juh k obci Kalameny. Je dlhá
  7km.Vegetácia je tu pomerne pestrá ako dôsledok meniaceho sa
  geologického podložia.
  Plieška je kužeľovitý vrch medzi Lúčkami a Kalamenami. Pomerne
  strmé, sčasti odlesnené svahy sú budované horninami spodnej
  kriedy, len vrcholovú bralnatú časť tvoria chočské dolomity. V ústí
 doliny pramení minerálny prameň, ľudovo označovaný ako medokýš.